Sopimus- ja käyttöehdot

Verkkopääsykokeet.fi-verkkopalvelu

Sopimus- ja käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Näiden sopimus- ja käyttöehtojen ( ”Käyttöehdot” ) kohteena on Suomen Verkkopääsykokeet Oy:n ("Ylläpitäjä") tuottamat palvelut ja tuotteet (”Palvelut”) sekä niiden käytön ehdot Ylläpitäjän sekä Palveluita käyttävän ("Käyttäjä") välisessä suhteessa, mikäli Käyttäjän kanssa ei joiltain osin ole nimenomaisesti erikseen toisin sovittu. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Ylläpitäjän Palveluita näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2. Palveluita koskeva sopimus katsotaan syntyneeksi, kun Käyttäjä on tilannut aktivointikoodin Palveluihin.

1.3. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta, Käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä tai Käyttöehdoissa Käyttäjän vastuulle kuuluvista seikoista.

2. Käyttäjätiedot ja -tunnukset

2.1. Käyttäjällä on mahdollisuus rekisteröityä osaan Palveluista ilmaiseksi. Käyttäjä saa aktivointikoodin Palveluihin sähköpostirekisteröitymisen yhteydessä. Aktivointikoodi Palveluihin on henkilökohtainen, eikä Käyttäjällä ole lupa jakaa koodiaan tai sen avulla Palveluihin hankkimaansa maksullista sisältöä kolmannen osapuolen kanssa. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisella aktivointikoodillaan Palveluissa tehdyistä toimista.

2.2. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Käyttäjän aktivointikoodia johtuen viranomaisten määräyksistä, Palveluiden tuotantoon liittyvistä teknisistä tai palvelullisista syistä tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Ylläpitäjä ilmoittaa muutoksista Käyttäjälle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

2.3 Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Ylläpitäjälle, mikäli Käyttäjän aktivointikoodi joutuu, tai on syytä epäillä joutuneen sivullisen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tästä on tehtävä Ylläpitäjälle. Käyttäjän vastuu hänen aktivointikoodillaan tehdyistä toimista päättyy siltä osin kuin toimet on tehty sen jälkeen, kun Ylläpitäjä on vastaanottanut edellä mainitun ilmoituksen. Ylläpitäjällä on tällöin oikeus välittömästi sulkea Käyttäjän Palvelut.

2.4. Käyttäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla käyttäjätietonsa, jotka hän Palveluita tilatessaan ilmoitti.

3. Palveluiden toiminta

3.1. Ylläpitäjä huolehtii siitä, että Palveluiden sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat Palveluiden sisällöstä määritettyä kuvausta.

3.2. Ylläpitäjä ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Käyttäjälle Palveluiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvat.

3.3. Palvelut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

3.4. Ylläpitäjä pyrkii siihen, että Palvelut ovat käytössä keskeytyksettä. Palvelut ja Palveluita koskevat Käyttöehdot ovat kuitenkin voimassa ja käytössä toistaiseksi ja Ylläpitäjä voi irtisanoa Palveluita koskevan sopimuksen ja lopettaa Palvelut tai niiden osan milloin tahansa. Ylläpitäjä ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta taikka Palveluiden muuttamisesta, lopettamisesta tai sisällöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä myöskään Käyttäjän Palveluihin lähettämien tai sieltä ladattujen tiedostojen pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta ei-toivotusta tiedostoja kohtaavasta tapahtumasta.

3.5. Käyttäjä on tietoinen, että Palveluihin ladatut ja sieltä ladatut tiedot ovat alttiita tietoverkkojen, palvelimien ja muun tietoliikenteen häiriöille sekä muille mahdollisille häiriöille ja virheille, ja että kaikki Palveluihin ladatut ja sieltä ladatut tiedostot saattavat jostain syystä tuhoutua. Ylläpitäjä ei vastaa mistään tiedostoille aiheutuneista vahingoista.

3.6. Mikäli Palvelut sisältävät linkkejä tai viittauksia myös muille kuin Ylläpitäjän ylläpitämille verkkosivuille, ei Ylläpitäjä kontrolloi tällaisia sivuja, eikä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta. Näille sivuille siirtyessään Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdollisiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista.

3.7. Mikäli Palvelut sisältävät tai niiden kautta on saavutettavissa Ylläpitäjän yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita tai palveluita, vastaa kukin yhteistyökumppani, kolmas taho tai käyttäjä niiden sisällöstä yksin. Ylläpitäjä ei vastaa yhteistyökumppanien, kolmansien tahojen ja/tai käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista, eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

4. Keskustelut, blogit ja kommentit

4.1. Käyttäjä tiedostaa, että käyttämällä Palveluita hän saattaa altistua sisällölle, jota hän voi pitää sopimattomana, paheksuttavana tai loukkaavana tai muuten vastenmielisenä ja että hän käyttää Palveluita omalla vastuullaan.

4.2. Käyttäjä vastaa aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluihin tai Palveluiden kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Ylläpitäjä ei ole vastuussa Käyttäjän Palveluihin toimittamasta aineistosta. Erityisesti, mutta rajoituksetta, Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluihin toimittamaa tai Käyttäjän Palveluiden kautta saataville saattamaa aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palveluissa ja että aineisto on näiden Käyttöehtojen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Ylläpitäjän tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Ylläpitäjä, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluihin on toimitettu tai Palveluiden kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista aineistoa, Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tällainen aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

4.3. Keskusteluiden, blogien ja kommenttien on oltava hyvän tavan mukaisia ja muita käyttäjiä, Ylläpitäjää sekä kolmansia henkilöitä kunnioittavia. Ylläpitäjällä on oikeus purkaa sopimus korvauksetta ja poistaa Käyttäjän käyttöoikeus Palveluihin välittömästi, mikäli Ylläpitäjän harkinnan mukaan Käyttäjän lähettämät kommentit, tai kirjoitukset ovat loukkaavia, epäkunnioittavia tai muutoin hyvän tavan vastaisia.

4.4. Käyttäjä myöntää Ylläpitäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa aineisto yleisön saataville Palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää aineistoa sanottujen Palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. Ylläpitäjä voi tehdä aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Käyttäjä myöntää Ylläpitäjälle oikeudet aineistoon korvauksetta.

5. Maksulliset tuotteet

5.1. Käyttäjä voi halutessaan tilata maksullisia Palveluita, jotka sisältävät kokeen malliratkaisuineen.

5.2. Mahdollinen Palveluiden maksullisuus ja maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista ja/tai Palveluiden Internet- sivustolta olevasta hinnastosta. Käyttäjä sitoutuu maksamaan Ylläpitäjälle maksullisten Palveluiden käytöstä Palveluiden verkkosivuilla ilmoitetut hinnat.

5.3. Ylläpitäjän hinnoittelu koskee vain Ylläpitäjän tarjoamia Palveluita. Ylläpitäjä ei vastaa puhelin- ja Internet- operaattoreiden ja muiden tuotteiden käyttämistä varten tarpeellisten toimintojen hinnoittelusta. Käyttäjä vastaa kaikista Palveluiden käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista.

5.4. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja sekä Palveluiden maksullisuutta. Palveluiden hintojen ja Palveluiden maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palveluissa, Palveluiden internet-sivustolla tai muulla tavalla. Ylläpitäjä ei vastaa muutoksesta mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

5.5. Käyttäjän hankkimat Palvelut maksetaan heti tilaamisen yhteydessä verkkomaksuna. Checkout- maksunvälityspalvelu välittää Käyttäjän maksun Ylläpitäjälle, joten Käyttäjän tiliotteella maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy. Käyttäjän käytössä on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Palvelut ovat maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

5.6. Käyttäjä saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen tehtyään tilauksen maksullisista Palveluista. Maksullisten Palveluiden tilaus vahvistetaan sähköpostiin lähetettävällä, henkilökohtaisella aktivointikoodilla sekä verkkomaksun avulla.

5.7. Palveluiden aktivointikoodin Käyttäjä saa tilausvahvistuksen yhteydessä viimeistään vuorokauden (24 tuntia) kuluessa tilauksesta.

5.8. Tilatut maksulliset Palvelut katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen.

5.9. Käyttäjällä ei ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta, jos aktivointikoodi on käytetty. Jos aktivointikoodia ei ole käytetty, on peruutusoikeus voimassa neljätoista (14) päivää tilausvahvistuksen vastaanottamisesta.

5.10. Kaikki hinnat ovat euroissa ja sisältävät ALV:n (tällä hetkellä 23 %).

6. Tekijänoikeudet ja Palveluiden käyttö

6.1. Palvelut voivat sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelut sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Ylläpitäjän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava. Käyttäjä ei saa muulla tavoin kuin näiden Käyttöehtojen mukaisesti hyödyntää Palveluita tai niiden osia ilman Ylläpitäjän kirjallista lupaa.

6.2. Palveluita on käytettävä näiden Käyttöehtojen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Ylläpitäjälle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluita vain Palveluiden tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.

6.3. Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Ylläpitäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palveluita tai Palveluiden sisältämiä tietoja Palveluiden kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palveluiden sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palveluita mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palveluiden käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

6.4. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta, peittämättä tai muuttamatta mitään Palveluissa olevia mainoksia tai sponsoroitua sisältöä tai tavaramerkkejä, joita voi olla kiinnitettynä tai jotka voivat sisältyä Palveluihin.

6.5. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palveluiden käytöstä Ylläpitäjälle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7. Vastuunrajoitus

7.1. Ylläpitäjä tai sen kumppanit tai sen henkilöstö eivät ole missään tilanteessa vastuussa sopimus- takuu- tai rikkomusperusteisesti Käyttäjälle mistään Käyttäjälle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä.

7.2. Ylläpitäjä ei missään tapauksessa vastaa Käyttäjälle menetyksestä, joka voi aiheutua Käyttäjälle Palveluihin sisältyvästä mainonnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän ja sellaisen mainostajan tai sponsorin välisestä sopimussuhteesta, jonka mainontaa esiintyy Palveluissa.

7.3. Ylläpitäjä ei ole vastuussa mistään mahdollisesti Palveluihin tekemistään muutoksista tai pysyvistä tai väliaikaisista Palveluiden tai niiden ominaisuuksien tarjoamisen keskeytyksistä.

7.4. Ylläpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Käyttäjä ei ole säilyttänyt salasanaansa ja käyttäjätunnustaan turvassa ja luottamuksellisina.

8. Henkilötietojen käsittely ja mainonta

8.1. Palveluissa voidaan harjoittaa mainontaa ja markkinointia.

8.2. Ylläpitäjän asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja toimittaminen Käyttäjälle, asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen sekä Palveluiden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen.

8.3. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelussa myytävien tuotteiden suoramarkkinointiin ja etämyyntiin sekä mielipidetutkimusta varten. Ylläpitäjällä on oikeus luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojen käytön ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@verkkopääsykokeet.fi.

8.4. Ylläpitäjä voi tehdä Palveluiden yhteydessä harjoitetun mainonnan tapaan, toimintaan ja laajuuteen muutoksia ilman Käyttäjälle annettua eri ilmoitusta.

8.5. Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Ylläpitäjä pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Tekniset järjestelmät eivät kuitenkaan ole täysin turvallisia tietokonejärjestelmän väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

8.6. Ylläpitäjällä on oikeus käyttää saamiaan käyttäjätietoja kolme vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

9. Käyttöehtojen voimassaolo

9.1. Nämä ehdot tulevat voimaan silloin, kun ne on julkaistu Ylläpitäjän Internet-sivuilla (www.verkkopääsykokeet.fi) tai silloin, kun ne on asianmukaisesti tiedotettu Käyttäjälle. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

10. Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

10.1. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palveluiden Käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palveluiden välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti.

10.2. Päivitetyt ja voimassaolevat Käyttöehdot ovat Käyttäjän nähtävissä Ylläpitäjän Internet-sivuilla (www.verkkopääsykokeet.fi).

10.3. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palveluiden käyttöä Käyttöehtojen muutosten jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.

10.4. Ylläpitäjällä on oikeus siirtää Palveluita koskeva sopimus tai Palvelujen ylläpito tai näiden osa kolmannelle osapuolelle siitä etukäteen Käyttäjälle ilmoittamatta. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava voimassa oleviin Käyttöehtoihin jolloin kolmannesta osapuolesta tulee näiden Käyttöehtojen tarkoittama Ylläpitäjä. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelua koskevan sopimuksen mukaista oikeuttaan kolmannelle osapuolelle.

11. Ylivoimainen este

11.1 Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Ylläpitäjästä riippumaton ylivoimainen este (Force majeure) vapauttaa Ylläpitäjän noudattamasta näitä Käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

12. Erimielisyydet ja sovellettava laki

12.1. Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Palveluihin ja niiden käyttöön ja Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Suomen Verkkopääsykokeet Oy

Y-tunnus: 2445028-4

Itäinen Pitkäkatu 41 A 32

20700 Turku

www.verkkopääsykokeet.fi

info@verkkopaasykokeet.fi